Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcom oferujemy kompleksową pomoc prawną, która jest możliwa na zasadzie stałej obsługi jak również może dotyczyć prowadzenia tylko pojedynczych spraw, polegającą na bieżącej obsłudze korporacyjnej oraz reprezentowaniu przed sądami, urzędami, mediatorami, sporządzaniu pism procesowych, opinii prawnych, doradztwie prawnym, w szczególności w zakresie:

  • spraw dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
  • windykacji i egzekucji należności
  • bieżącej obsługi korporacyjnej (aktualizacja wpisów w KRS, sporządzaniu projektów uchwał, umów, statutów, regulaminów w tym regulaminów wynagradzania i układów zbiorowych pracy)
  • postępowania rejestrowego
  • sporządzania i opiniowania umów handlowych
  • sporów ze stosunku pracy