Osoby fizyczne

Osobom fizycznym oferujemy kompleksową pomoc prawną polegającą na reprezentowaniu przed sądami, urzędami, mediatorami, sporządzaniu pism procesowych, opinii prawnych, doradztwie prawnym, w szczególności w następujących dziedzinach prawa:

Prawo cywilne

 • sprawy dotyczące nieruchomości (zasiedzenie, ustanowienie służebności drogi koniecznej i służebności przesyłu, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, ochrona posiadania i wydanie nieruchomości oraz inne spory dotyczące nieruchomości)
 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)
 • sprawy dotyczące majątku (zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego)
 • sprawy dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań (o zapłatę, odszkodowanie)
 • sprawy z zakresu windykacji i egzekucji należności

Prawo pracy

 • sprawy dotyczące niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę (odszkodowanie, odprawa, przywrócenie do pracy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop)
 • sprawy o wypłatę wynagrodzenia za pracę
 • sprawy dotyczące ustalenia istnienia stosunku pracy
 • sprawy dotyczące dyskryminowania w zatrudnieniu
 • mobbing
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności materialnej pracowników

Prawo rodzinne

 • rozwód, separacja
 • alimenty
 • sprawy dotyczące kontaktów rodziców z dziećmi
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 • sprawy małżeńskie majątkowe (podział majątku wspólnego, rozdzielność majątkowa)
 • zezwolenie na dokonanie czynności prawnej bez zgody drugiego małżonka

Prawo karne

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym (przed prokuratorem i policją) oraz sądowym
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym (przed prokuratorem i policją) oraz sądowym
 • obrona w postępowaniu karnym wykonawczym
 • prowadzenie spraw prywatnoskargowych